کار تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد

کار: تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد سرگرمی عکس منتخب روز

کم خوابی خطر ابتلای کودکان را به چاقی زیاد کردن می دهد

به گفته محققان انگلیسی، کودکانی که بسیار کم می خواند با زیاد کردن خطر مبتلا شدن به چاقی روبرو هستند.  کم خوابی خطر ابتلای کودکان را..

ادامه مطلب